Books

by Angelie Multani(ed.)
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Ravinder Kaur
by Richa Kumar
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Reetika Khera (Ed.)
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Pritha Chandra
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Rukumini Bhaya Nair
by Simona Sawhney
by Ravinder Kaur
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Rukmini Bhaya Nair
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Farhana Ibrahim