Books

by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Reetika Khera (Ed.)
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Rukmini Bhaya Nair
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Ravinder Kaur
by Simona Sawhney
by Richa Kumar
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Farhana Ibrahim
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Farhana Ibrahim and Tanuja Kothiyal (eds)
by Ravinder Kaur
by Rukumini Bhaya Nair
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Angelie Multani(ed.)
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Pritha Chandra
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)