Books

by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Ravinder Kaur
by Farhana Ibrahim
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Rukmini Bhaya Nair
by Simona Sawhney
by Rukumini Bhaya Nair
by Richa Kumar
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Divya Dwivedi, Sanil V
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Reetika Khera (Ed.)
by Farhana Ibrahim and Tanuja Kothiyal (eds)
by Pritha Chandra
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Angelie Multani(ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Ravinder Kaur