Books

by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Rukumini Bhaya Nair
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Reetika Khera (Ed.)
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Ravinder Kaur
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Farhana Ibrahim
by Pritha Chandra
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Richa Kumar
by Rukmini Bhaya Nair
by Ravinder Kaur
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Simona Sawhney
by Angelie Multani(ed.)