Books

by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Richa Kumar
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Rukmini Bhaya Nair
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Angelie Multani(ed.)
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Ravinder Kaur
by Rukumini Bhaya Nair
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Farhana Ibrahim
by Pritha Chandra
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Ravinder Kaur
by Reetika Khera (Ed.)
by Simona Sawhney
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)