Books

by Rukmini Bhaya Nair
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Pritha Chandra
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Angelie Multani(ed.)
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Rukumini Bhaya Nair
by Richa Kumar
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Farhana Ibrahim
by Ravinder Kaur
by Reetika Khera (Ed.)
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Ravinder Kaur
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Simona Sawhney