Books

by Simona Sawhney
by Richa Kumar
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Reetika Khera (Ed.)
by Angelie Multani(ed.)
by Ravinder Kaur
by Farhana Ibrahim
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Ravinder Kaur
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Pritha Chandra
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Rukumini Bhaya Nair
by Rukmini Bhaya Nair